Peter Kolesár - KOPS

Tlač cenníka
0 produktov

Reklamácie

Reklamačný poriadok

 

Spotrebiteľ má nárok na záručnú lehotu 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je je uvedené inak, záručné podmienky sú uvedené na záručnom liste.

Ak sa vyskytne počas záručnej doby závada spôsobená výrobnou chybou alebo vadou materiálu, bude bezplatne odstránená  do 30 dní. Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list a doklad o kúpe. Kupujúci si uplatňuje záruku  u predajcu.

 

Záručný list musí obsahovať :

 • typ výrobku 

 • výrobné číslo 

 • potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu )​

Záruka stráca platnosť ak :

 • bol záručný list neúplny alebo neoprávnene zmenený

 • bol zmenený typ výrobku alebo výrobné číslo na zariadení 

 • neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste

 • nebol dodržaný správny spôsob požívania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke 

 • bol zistený neodborný alebo neoprávnený zásah na zariadení 

 • mechanické poškodenie zariadenia bolo spôsobené užívateľom 

 • závada bola spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia 

 • závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)

 • bolo zariadenie pripojené na iné, než predpísané sieťové zariadenia